REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BARDZO DOBRY CHLEB
(zwany dalej “Regulaminem”)
 
§ 1 Postanowienia wstępne
 
1. Sklep internetowy Bardzo Dobry Chleb, dostępny pod adresem internetowym
www.sklep.bardzodobrychleb.pl prowadzony jest przez Pawła Żołądź prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą: Piekarnia Bardzo Dobry Chleb Paweł Żołądź, NIP
9930406439, REGON 521711798, z siedzibą przy ul. Wizjonerów 4, 31-356 Kraków.
 
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i reguluje prawa i obowiązki
związane z korzystaniem przez Konsumentów ze sklepu internetowego Bardzo
Dobry Chleb dostępnego pod domeną https://sklep.bardzodobrychleb.pl.
 
3. Ze Sklepem Bardzo Dobry Chleb Konsumenci mogą kontaktować się pod
następującym adresem mailowym: piekarnia@bardzodobrychleb.pl oraz numerem
telefonu: 506 305 893. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem
jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym
danego dostawcy usług.
 
4. W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać
dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu, z
zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron
internetowych. Nadto Użytkownik powinien posiadać aktywny dostęp do poczty
elektronicznej.
 
5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych
wymagań technicznych:
a) Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej
b) Opera w wersji 11 lub nowszej
c) Internet Explorer 6 lub nowszej
d) Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej
e) Safari
f) minimalna rozdzielczość ekranu 800×600.
6. Za wszelkie problemy wynikające ze stosowania urządzeń lub systemów
operacyjnych nie spełniających wymogów opisanych w niniejszym paragrafie, w
szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu
Internetowego, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
7. Zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
8. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.
 
9. W Sklepie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia, Newsletter, Informacje handlowe i marketingowe.
 
§ 2 Definicje
 
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Sprzedawca, Usługodawca – Paweł Żołądź, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Piekarnia Bardzo Dobry Chleb Paweł Żołądź, NIP 9930406439, REGON
521711798;
1.2. Klient – Użytkownik, który poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie
zawarł ze Sprzedawcą Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane
do niego Konto;
1.3. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w Sklepie,
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.4. Przedsiębiorca Uprzywilejowany – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale
nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;
1.5. Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą
Uprzywilejowanym, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub
ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez
tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego, a także przedstawienie takiej zgody na każde żądanie
Sprzedawcy, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu;
1.6. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę internetowy serwis transakcyjny,
dostępny pod domeną https://sklep.bardzodobrychleb.pl, za pośrednictwem
którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż i który umożliwia
złożenie Zamówienia;
1.7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące
przedmiotem Umowy Sprzedaży;
1.8. Umowa – umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, zawarta
dobrowolnie przez Użytkownika ze Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia
Rejestracji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze
zm.);
1.9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu;
1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą;
1.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), zawierana z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez
Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew.
koszty wysyłki;
1.12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
utworzenie Konta;
1.13. Formularz zamówienia– usługa elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
1.14. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w zakładkach Sklepu umożliwiający nawiązanie kontaktu ze
Sprzedawcą;
1.15. Konto – usługa elektroniczna, zapis informatyczny części serwisu, w ramach
której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w
Regulaminie. W Koncie gromadzone są dane osobowe oraz informacje o
działaniach Klienta w ramach Sklepu. Konto prowadzone jest bezpłatnie przez
Sprzedawcę. Dostęp do Konta pozwala na identyfikację w Sklepie oraz składanie
ofert na zakup wybranego Produktu. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że
wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne,
kompletne i aktualne;
1.16. Przerwa techniczna – czasowe wyłączenie funkcjonalności Sklepu w całości lub
w części, związane z awarią Sklepu, w tym serwerów Sklepu lub związane z
koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową
Sklepu albo czasowym zawieszeniem działalności, w czasie którego nie jest
możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług,
1.17. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana
samodzielnie przez Użytkownika lub na zlecenie Użytkownika, z wykorzystaniem
narzędzi udostępnionych w Sklepie lub za pośrednictwem kontaktu
telefonicznego;
1.18. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, którego Użytkownik oraz Sprzedawca nie
mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie ze
Sklepu w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Użytkownik lub
Sprzedawca nie mógł przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i
które nie było efektem błędów lub zaniedbań Użytkownika lub Sprzedawcy
dotkniętego jej działaniem;
1.19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub za
pośrednictwem kontaktu telefonicznego, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu
oraz inne treści przewidziane prawem;
1.20. Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne
otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera
zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie;
1.21. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
1.22. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą Konsumentowi na:
a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci
cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub
wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
1.23. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę
cyfrową lub z nim połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu
1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków
przez Użytkownika – (1) wypełnieniu Formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola
„”Zarejestruj się””. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez
Użytkownika następujących danych Użytkownika: adres poczty elektronicznej oraz
hasło.
2. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta
(rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
piekarnia@bardzodobrychleb.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wizjonerów 4/178,
31-356 Kraków.
 
3. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez
Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie
Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków
– (1) po wypełnieniu Formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po
wypełnieniu Formularza zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu
istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu
zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz
danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i
sposób dostawy lub odbioru Produktu/ów, metoda płatności. W przypadku Klienta
niebędącego Konsumentem, niezbędne jest podanie także nazwy firmy i numeru
NIP.
4. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
jego pośrednictwem przez Klienta.
5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech
kolejnych kroków przez Użytkownika –(1) podaniu w zakładce „Newsletter”
widocznej na stronie Sklepu, lub na stronie typu Landing Page, imienia oraz adresu
poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2)
kliknięciu pola „Zapisz się” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter
poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres
poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez
zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania
Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca
zostaje zapisany na Newsletter.
6. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie
stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: piekarnia@bardzodobrychleb.pl lub też pisemnie na adres:
ul. Wizjonerów 4/178, 31-356 Kraków. Usługobiorca posiadający Konto może
również samodzielnie wypisać się z Newslettera, odznaczając opcję zapisu na
Newsletter w ustawieniach swojego Konta w Sklepie lub poprzez kliknięcie linku
rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w treści wiadomości Newslettera.
7. Użytkownik ma możliwość składania Zamówień i zawierania Umowy Sprzedaży
zarówno po dokonaniu Rejestracji i utworzeniu Konta, jak również bez wcześniejszej
Rejestracji oraz zakładania Konta.
8. Korzystanie z Formularza kontaktowego następuje po (1) wypełnieniu Formularza
kontaktowego dostępnego w odpowiedniej zakładce Sklepu oraz (2) kliknięciu na
stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza kontaktowego pola „Wyślij” – do tego
momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w
tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu kontaktowym niezbędne jest podanie
przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz treści
wiadomości kierowanej do Usługodawcy.
9. Usługa Elektroniczna Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za
jego pośrednictwem przez Użytkownika.
10. Niezbędne, minimalne warunki techniczne, których spełnienie jest konieczne do
współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym
zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne
urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty
elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej
lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google
Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. Za wszelkie problemy
wynikające ze stosowania urządzeń lub systemów operacyjnych nie spełniających
wymogów opisanych w niniejszym paragrafie, w szczególności za spowodowane tym
nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
By dokonać Rejestracji lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Użytkownik musi posiadać
ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub
inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy
elektronicznych.
11. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji.
12. Podczas procesu Rejestracji lub składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie
odrębnego check box Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym
Regulaminem i Polityką Prywatności oraz akceptuje jego wszystkie warunki i
zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale
konieczna w celu założenia Konta lub w celu złożenia Zamówienia.
13. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji lub składania
Zamówienia lub później przez niego zmienione, muszą być prawdziwe, zgodne z
prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik/Klient,
nie jest uprawniony do umieszczania w Sklepie danych osobowych osób trzecich
oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej
osoby.
14. Sprzedawca może, z ważnych powodów, zmienić zasady korzystania przez
oznaczonego Użytkownika/Klienta ze Sklepu, w szczególności dokonać ograniczeń w
dopuszczalnym sposobie dostawy, wyborze formy płatności, jak również składania
Zamówień. Ważnymi powodami są, w szczególności:
a) uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik/Klient celowo działa na
szkodę Sprzedawcy w ten sposób, że korzysta z usług oferowanych przez
Sprzedawcę w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem,
b) powstają uzasadnione wątpliwości co do poprawności i prawdziwości
danych podanych przez Użytkownika/Klienta i pomimo kontaktu
telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, wątpliwości te
nie zostaną usunięte.
15. Użytkownik/Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu (w
tym funkcjonowania Konta) w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym miały
miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację można złożyć w
formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na
adres:piekarnia@bardzodobrychleb.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 506
305 893 lub pisemnie na adres sklepu ul. Wizjonerów 4/178, 31-356 Kraków. W
reklamacji zaleca się, by Użytkownik/Klient podał: swoje imię i nazwisko, adres do
korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Ustosunkowanie się
do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
16. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Serwisu do danych z serwerów Sklepu był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w
tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia Przerwy
Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części
powyższego dostępu.
17. W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy Technicznej, Usługodawca poinformuje
o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w
komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Sklepie.
18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
funkcjonowaniu Sklepu spowodowane Siłą Wyższą, Przerwą Techniczną,
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z
infrastrukturą techniczną Użytkownika.
§ 4 Ceny Produktów i dostępne metody płatności oraz dostawy
1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są
cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie
zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są każdorazowo podawane w Sklepie w
trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili
zatwierdzenia i złożenia Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości
Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty
dostawy.
2. Na każdy sprzedany przez Sprzedawcę Produkt wystawiany jest paragon lub faktura
VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na
przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na
zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w
ofercie Sklepu. Nie dotyczy to Zamówień już złożonych.
4. W przypadku zmiany ceny Produktów polegającej na obniżce, Sprzedawca
poinformuje o obniżeniu ceny Produktu. Obok informacji o obniżonej cenie
Sprzedawca uwidoczni również informację o najniższej cenie tego Produktu, która
obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
5. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni,
obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidoczni również informację o
najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia
oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
6. Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep może skorzystać z
następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) dostawa na terenie Osiedla Wizjonerów do budynków znajdujących się w
obrębie kodu pocztowego 31-356,
b) odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wizjonerów 4, 31-356 Kraków.
7. Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep może skorzystać z
następujących metod płatności:
a) płatność przy odbiorze gotówką lub kartą płatniczą,
b) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c) poprzez serwis Blue Media lub/oraz Przelewy24.
§ 5 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży
1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). Klient składając Zamówienie za
pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie składa ofertę kupna określonego
Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu automatycznie wygenerowany
e-mail potwierdzający zarejestrowanie Zamówienia w systemie. E-mail ten nie jest
równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży.
3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności
Produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem
przesłanym do Klienta po skompletowaniu przedmiotu Zamówienia. Potwierdzenie,
udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży
następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości e-mail z
potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
4. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie jest
adres dostawy wskazany przez Klienta (w przypadku dostawy do miejsca
wskazanego przez Klienta) lub siedziba Sprzedawcy (w przypadku odbioru
osobistego).
5. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą – Klient obowiązany
jest do dokonania płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży – w
przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane;
b) płatność przelewem bankowym – Klient obowiązany jest do dokonania
płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane,
c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym Zamówienia – Klient obowiązany
jest dokonać płatności przy odbiorze Zamówienia.
§ 6 Realizacja Zamówień, czas, sposób i koszty dostawy
1. Wysyłka Produktów odbywa się na terenie Polski.
2. Wysyłka Produktów odbywa się za pośrednictwem usługi Paczkomat InPost.
3. Koszty transportu i dostawy Produktów obciążają Klienta, chyba że Umowa
Sprzedaży stanowi inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w
sposób określony w pkt ______ Regulaminu oraz w koszyku zawierającym wybrane
Produkty.
4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia był dogodny dla
Klienta. Okres realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz
terminów dostaw.
5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Zamówienia inny niż odbiór osobisty lub
dostawa, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego
opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez
Klienta podczas składania Zamówienia.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktów do Klienta liczy się w następujący
sposób:
a) przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy,
b) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie
gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.
8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy,
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze
osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów, spowodowane błędnym lub niedokładnym
podaniem przez Klienta adresu dostawy lub adresu e-mail. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w
wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy.
§ 7 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
1. W terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Konsument/Przedsiębiorca
Uprzywilejowany ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 6 ust. 10 Regulaminu, z
zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i Produkty, od nabycia których, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od Umowy
Sprzedaży, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego
Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany może skorzystać, a także przypadki, w których
prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym
Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta/Przedsiębiorcę
Uprzywilejowanego weszła w posiadanie zamówionego Produktu.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby
Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą
wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do
odstąpienia.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument/Przedsiębiorca
Uprzywilejowany musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze
jednoznacznego oświadczenia w drodze wysyłki pocztą na adres Sklepu: ul. Wizjonerów 4;
31-356 Kraków – lub pocztą elektroniczną na adres piekarnia@bardzodobrychleb.pl.
5. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego, o ile nie
stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do
odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia
procedury zwrotu, o ile taki dokument został dostarczony w formie tradycyjnej (papierowej).
6. Produkty – rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
1) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcę
Uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy
Uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia Produktu – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami
cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany, chyba że Konsument/Przedsiębiorca
Uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy
ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam
odbierze Produkt od Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy
Uprzywilejowanego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
2) przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami
cyfrowymi) – Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ma obowiązek niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy,
zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę
do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem;
3) Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) –
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Produkty – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe:
1) w przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy
Uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż
dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę
Uprzywilejowanego w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi
cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne
wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot
umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta/Przedsiębiorcy
Uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi
danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy
nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez
Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego wspólnie z innymi
Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi, którzy nadal mogą z nich
korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3) Sprzedawca
na żądanie Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego udostępnia mu treści inne
niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez
Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego w trakcie korzystania z treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku
odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi/ Przedsiębiorcy
Uprzywilejowanemu dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w
szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi/Przedsiębiorcy
Uprzywilejowanemu dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie
konta Użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcy
Uprzywilejowanego, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument/Przedsiębiorca
Uprzywilejowany ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez
przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym
formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego;
2) w przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej, Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany jest zobowiązany zaprzestać
korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta/Przedsiębiorcę
Uprzywilejowanego od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument/Przedsiębiorca
Uprzywilejowany:
1) w przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami
cyfrowymi) – jeżeli Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wybrał sposób
dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów;
2) w przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami
cyfrowymi) – Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty
zwrotu Produktu;
3) w przypadku Produktu – usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie
Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego – rozpoczęło się przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy, Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany, który
wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza
się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej
w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne,
podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje
Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, za które Konsument/ Przedsiębiorca Uprzywilejowany jest
zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od
umowy i przyjął to do wiadomości;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający
krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
h) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które
Konsument/ Przedsiębiorca Uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/
Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał
Konsumentowi/ Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu potwierdzenie o zawarciu Umowy
Sprzedaży utrwalone na papierze lub, za zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy
Uprzywilejowanego, na innym trwałym nośniku;
i) o świadczenie usług, za które Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany jest
zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument/ Przedsiębiorca
Uprzywilejowany wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu
dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą
Konsumenta/ Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego.
10. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu przez Konsumenta/Przedsiębiorcę
Uprzywilejowanego od Umowy Sprzedaży.
11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na
inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany nie
ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
§ 8 Procedura reklamacyjna
1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej
jakości i wyraża nadzieję, że zakupiony Produkt będzie działał bezawaryjnie przez
cały okres eksploatacji.
2. Niniejszy § 8 Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji składanych
do Sprzedawcy dotyczących Produktów oraz Umów Sprzedaży.
3. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach
Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej –
zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą
do dnia 31 grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu
obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu
Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć
Klientowi Produkt bez wad.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej, z
wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści
cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze
Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach
Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności
art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności
podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie
braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi
cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej –
zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą
od dnia 1 stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu
miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach
Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności
art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności
podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie
braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
7. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu 506305893 oraz
za drogą elektroniczną (adres e-mail: piekarnia@bardzodobrychleb.pl).
8. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: Piekarnia Bardzo Dobry Chleb
ul. Wizjonerów 4; 31-356 Kraków z dopiskiem “Dział Reklamacji”; w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres piekarnia@bardzodobrychleb.pl.
9. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres:
Piekarnia Bardzo Dobry Chleb ul. Wizjonerów 4; 31-356 Kraków.
10. Do reklamacji należy dołączyć:
a) wadliwy Produkt, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub
opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczny transport rzeczy,
b) w miarę możliwości dowód zakupu (np. paragon lub fakturę), jeśli został
przekazany w formie papierowej.
11. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu
doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi
podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
12. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w
trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym
Sprzedawcy.
13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
14. Zgodnie z art. 558 § 1 w zw. z art. 556(4) Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1740 ze zm.) odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec
Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego zostaje wyłączona. Zgodnie z art. 558 § 1
Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt
zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego
konsumentem zostaje wyłączona.
§ 9 Postanowienia dotyczące Klientów nie będących
Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi
1. Niniejszy rozdział (9.) Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą
wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami
Uprzywilejowanymi.
2. Sprzedawca zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z
Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym w terminie
14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może
nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego
Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami
Uprzywilejowanymi Sprzedawca może nałożyć ograniczenia w dostępnych
sposobach płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo
części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu
zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta
nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym korzyści i ciężary
związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności
za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż
do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami
Uprzywilejowanymi Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi
stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
6. Ani Sprzedawca ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie
ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta nie będącego
Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, jego podwykonawców,
pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za jakiekolwiek
szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich
umyślnie.
7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników,
upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w
stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą
Uprzywilejowanym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona –
zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w
sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej
Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym
Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami/Przedsiębiorcami
Uprzywilejowanymi Sprzedawcy może dokonać zmiany Regulaminu w każdym
czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 12 Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika/Klienta w Sklepie (w tym w procesie
Rejestracji, korzystania ze Sklepu, dokonywania zakupów), przetwarzane są przez
Pawła Żołądź prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piekarnia Bardzo
Dobry Chleb Paweł Żołądź, NIP 9930406439, REGON 521711798. Adres do
korespondencji: Piekarnia Bardzo Dobry Chleb ul. Wizjonerów 4; 31-356 Kraków
2. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
która jest częścią niniejszego
Regulaminu:https://sklep.bardzodobrychleb.pl/polityka-prywatnosci/
3. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności
w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie
danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę
m.in. pocztą tradycyjną na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP, możesz również uzyskać bardziej
szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie
internetowej: https://uodo.gov.pl/.
§ 13 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe uregulowania mają charakter
informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z
pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
2. Sprzedawca informuje, że Konsument może zdecydować się skorzystać z pomocy
miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów
Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Dalsze
informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach
internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji
Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na
stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Opisy Produktów, zdjęcia, materiały graficzne, logotypy i inne treści zawarte w
Sklepie stanowią chronioną własność Sprzedawcy. Ich kopiowanie lub
wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, w szczególności udostępnianie w innych
serwisach internetowych wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.
2. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika/Klienta treści o charakterze
bezprawnym.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe jest prawo
polskie.
4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym
Użytkowników na stronie http://bardzodobrychleb.pl/ udostępniając nową treść
15
Regulaminu oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail
przypisany do ich Konta powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmieniony
Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym w jego zmianie, nie krótszym niż
14 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sklep, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o
charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na
pogorszenie sytuacji Użytkowników/Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym.
Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed wejściem w życie nowego Regulaminu,
obowiązuje Regulamin dotychczasowy do czasu realizacji przedmiotowego
Zamówienia. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie
Umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.02.2023 i dotyczy wszystkich Zamówień
złożonych w tym dniu i po tym dniu.


Załącznik nr 1 DO REGULAMINU

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania
jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie
płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji. Oświadczenie to
Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany może złożyć na ustawowym formularzu,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i można go
pobrać klikając w poniższy link: LINK.
W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy zachęcamy do poprawnego
wypełnienia formularza i przesłania go na adres e-mail: piekarnia@bardzodobrychleb.pl
Przesyłkę nadaj na adres: Piekarnia Bardzo Dobry Chleb ul. Wizjonerów 4; 31-356
Kraków
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mający krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia
od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
towarów;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które
konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął
świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę
utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca
przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy;
14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w
przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do
niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i
uprzednią zgodą konsumenta.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY: LINK
Do przeglądania plików w formacie PDF (Portable Document Format), umieszczonych w
linkach, potrzebny jest program Adobe Reader. Najnowszą, darmową wersję Adobe
Reader, można pobrać ze strony internetowej:
http://get.adobe.com/reader/otherversions/
Back to Top

Znajdź pieczywo

Produkt dodany do koszyka